Re Integratie.

Arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of andere privéomstandigheden kunnen factoren zijn waardoor het arbeidsproces verbroken of onderbroken moet worden. Het hele proces van terugkeer naar werk wordt re integratie genoemd. Een re-integratietraject kan helpen werknemers weer naar eigen of passend werk te begeleiden of om weer een andere baan te vinden.  De persoonlijke situatie van de werknemer bepaalt de te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt. NU-Coaching heeft inmiddels reeds honderden kandidaten succesvol begeleid naar passend werk, ongeacht de te overbruggen afstand.

Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever. Start met re integreren zodra de werknemer weer inzetbaar is, ook al is het nog maar deels. Hoe langer de werknemer verzuimt, hoe moeilijker de terugkeer wordt.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie.

Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e Spoor genoemd.

Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e Spoor genoemd.

In de Wet Verbetering Poortwachter is een stappenplan opgenomen.

Allereerst wordt onderzocht of terugkeer in eigen werk mogelijk is, eventueel met aanpassingen naar de inhoud of de organisatie van het werk. Lukt dit niet dan dient gezocht te worden naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever. Pas als dit niet lukt of binnen 3 maanden niet lijkt te gaan lukken, moet naar passende alternatieven elders op de arbeidsmarkt gezocht worden, via het 2e Spoor.

Advieshet2eSpoor

is een initiatief van NU-Coaching

Advieshet2eSpoor.

De Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter met bijlagen spelen een rol.

Werkgever en zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Klik hier om te lezen wie wanneer wat moet doen.

Als  werknemer bijna 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, heeft hij het re-integratieverslag nodig voor zijn aanvraag.

Het is belangrijk dat het re-integratieverslag, RIV, compleet en volledig is uitgewerkt. Naast de beoordeling op basis van de verschillende regels uit de WVP, heeft het UWV in 2017 eigen regels opgesteld waaraan wordt getoetst.

Deze vindt u in de Werkwijzer Poortwachter.

De Werkwijzer geeft uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

In de volgende 4 stappen wordt beoordeeld of er genoeg is ondernomen.

  1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
  2. Zo nee, zijn de re-integratie-inspanningen voldoende?
  3. Zo nee, is daar een deugdelijke grond voor?
  4. Zo nee, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen?

Hoe wordt het 2e Spoor traject beoordeeld op adequaatheid

Hiervoor moet een tweede spoor ten minste bestaan uit:

  • Een persoonsprofiel : de van tevoren vastgestelde uitgangspositie van de werknemer.
  • Het zoekprofiel is het einddoel, gericht op een structurele verwerving van een geschikte functie buiten de eigen organisatie.
  • Overzicht van rapportage momenten

Om ‘adequaat’ te blijven, moet het traject direct worden gewijzigd als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Tijd voor Actie?